Privacyverklaring

Inleiding

De Woningraat vindt het belangrijk om transparant te handelen, vooral in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Daarom gaat De Woningraat veilig en integer om met  persoonsgegevens. Bij de werkzaamheden van De Woningraat worden de algemene beginselen op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens in acht genomen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u een woning huurt of koopt van De Woningraat, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook de gegevens over uw inkomen.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

Huurt of koopt u een woning bij ons, dan verstrekt u ons uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om de afspraken met u na te komen. Ook gebruiken we deze gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

De Woningraat heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:
• Het uitvoeren van de huur- of koopovereenkomst;
• Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
• Het doen van betalingen;
• Het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen);
• Het onderhoud en de reparatie van de te huren en te verhuren roerende en onroerende zaken;
• Het behandelen van geschillen;
• Het uitoefenen van de accountantscontrole;
• Activiteiten van intern beheer/verbeteren van onze dienstverlening;
• De uitvoering of toepassing van andere wet- of regelgeving.

Word of bent u klant van De Woningraat, dan hebben we altijd nodig:
• Uw volledige naam, adres en woonplaats;
• Uw geboortedatum;
• Uw telefoonnummer;
• Uw e-mailadres;

Sluit u een huurovereenkomst met ons, dan hebben we nodig:
• Uw inkomensgegevens (loonstrook, jaaropgave)
• Uw betalingsgegevens (bankrekening)
• Een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs (als u wilt mag u uw Burgerservicenummer en pasfoto wegstrepen op deze kopie).
• Gegevens die nodig zijn om u een bepaalde huurwoning te kunnen geven. Voorbeelden daarvan zijn: uw WoningNet-gegevens, medische gegevens, en gegevens over uw huishouden (uit hoeveel en welke mensen dat bestaat).
• Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en De Woningraat. Voorbeelden daarvan zijn: gegevens over uw betalingsgedrag en uw gedrag als huurder.

Sluit u een koopovereenkomst met ons, dan hebben we nodig:
• Een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs (als u wilt mag u uw Burgerservicenummer en pasfoto wegstrepen op deze kopie). We gebruiken deze kopie om uw identiteit te controleren. Na de controle wordt de kopie vernietigd.

Website
De Woningraat verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op haar website in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren. We verzamelen informatie over uw bezoek, inclusief de pagina's die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser verzendt, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte.

Welke gegevens verstrekken wij aan derden?

De Woningraat verstrekt uw gegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een makelaar bij de aankoop van een woning of een aannemer als er iets in uw woning gerepareerd of onderhouden moet worden. Wij verstrekken uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden. De Woningraat heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Waar kan De Woningraat uw gegevens nog meer voor gebruiken?

Daarnaast participeert De Woningraat in projecten waarbij gegevensuitwisseling noodzakelijk is om een optimaal resultaat te halen uit een gezamenlijk aanpak met derden. Te denken valt hierbij aan projecten met als doel het tijdig signaleren van schuldsituaties en het terugdringen van overlast. Wij gebruiken gegevens voor het uitvoeren van onderzoek die ons ondersteunen in de verbetering van de dienstverlening of het beleid. Hiervoor kunnen adresgegevens- en woningkenmerken worden gebruikt. Persoonsgebonden gegevens zoals naam, leeftijd, inkomen en huishoudenssamenstelling zijn hiervan uitgesloten. Een onderzoek wordt uitgevoerd door een instelling of bedrijf. De gegevens worden alleen verstrekt voor het doel van het onderzoek. De afspraken over de uitwisseling van gegevens leggen we vast in een overeenkomst met het bedrijf of de instelling. U mag erop vertrouwen dat de gegevens niet gebruikt worden voor andere doeleinden of directe marketing. In geen enkel geval worden huurders individueel benaderd op basis van onderzoeksresultaten. Tenslotte is De Woningraat is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In andere gevallen zullen wij eerst uw toestemming vragen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden zo goed als mogelijk te voorkomen. Onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De Woningraat bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Wilt u de persoonsgegevens die De Woningraat van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons. U bereikt ons telefonisch op 085-2101910 of per e-mail via infodewoningraatnl.

Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens om gaan raden we u aan om zo nu en dan deze verklaring door te nemen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden