Governance

De Woningraat is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De ongeveer 450 leden van Aedes werken vanuit bijna 1.000 vestigingen en werkmaatschappijen aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen. Woningcorporaties, waaronder De Woningraat, zorgen er voor dat ruim 2,4 miljoen huishoudens goed wonen. Aedes maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen. Aedes geeft voorlichting en informatie, initieert onderzoek en productontwikkeling en is tevens werkgeversvereniging.

Gedragscode
De Governancecode is voor woningcorporaties het kader voor goed bestuur en toezicht. Hierin hebben de woningcorporaties normen en waarden vastgelegd waaraan zij zich houden en waaraan getoetst kan worden. In de code zijn onder andere bepalingen opgenomen over: integriteit, transparantie, competenties, voorbeeldgedrag, maatschappelijke verbondenheid en risicobeheersing. In november 2019 is de code vernieuwd.
De Governancecode woningcorporaties 2020 is de nu geldende regeling.

Beloning

De Raad van Commissarissen stelt het beloningsbeleid van de bestuurder vast. Dit valt binnen de wettelijke kaders. Dit is opgenomen in het jaarverslag